Dystrybucja potraw

System SOCAMEL DOUBLEFLOW & ERGOSERV umożliwia instalację stacji dokującej DOUBLEFLOW centralnie w kuchni lub w miejscu wydawczym na zewnątrz. Wózki podłączane są do stacji dokującej w celu podgrzania lub schłodzenia potraw. Między kuchnią a miejscem wydawczym kursują tylko wózki do transportu tac ERGOSERV. Wózki są bardzo proste w konserwacji, ponieważ nie posiadają komponentów elektrycznych, są łatwe w prowadzeniu.

ze stali nierdzewnej oraz pokrywą z tworzywa sztucznego ABS. Wymiana ciepąego i zimnego powietrza z wózkiem do transportu tac nastąpuje poprzez specjalnie umieszczone wentylatory, agregat chąodniczy, grzaąki i sterowanie programowane elektronicznie. Kaąda stacja dokująca jest wyposaąona w parownik ąrodka chąodzącego w celu schąadzania kaądej cząąci wózka. Stacja dokująca jest mobilna. Poprzez klawiaturą zabezpieczoną folią a takąe centralny komputer i jednostką przekaąnikową na podczerwieą istnieje moąliwoąą ustawienia 4 cykli podgrzewających bądą chąodzących do serwowania ąniadaą, obiadów i kolacji oraz posiąku dodatkowego. Wybór moduąu Cook/Chill lub Cook/Serve. Wizualna funkcja nadzoru w formie zielonej lampki kontrolnej potwierdza osobie obsąugującej, ąe zaprogramowany cykl podgrzewania bądą chąodzenia zostaą pomyąlnie zakoączony. Zadokowanie wózka do tac "Ergoserv" nastąpuje przez jego zbliąenie w sposób automatyczny przy wsparciu silnika elektrycznego.

Dodatkowe informacje: rist.polska@rist-international.com